பிரான்சிஸ், தி.தயானந்தன்

கிறிஸ்தவக் கவிஞர்களும் தமிழ்ப் பண்பாடும்: தஞ்சை வேதநாயக சாஸ்திரியாரும்,கிருஷ்ணபிள்ளையும் / [எழுதியவர்] தி.தயானந்தன் பிரான்சிஸ் - சென்னை பல்கலைக் கழகம் 1977 - 78 ப.

57394


கிறிஸ்தவத் தமிழ் இலக்கியம்
கிறிஸ்தவத் தமிழ் கவிஞர்-வாழ்க்கை வரலாறு
தமிழ்க் கவிதை-ஐரோப்பியர் காலம்
பண்பாட்டுக் கற்கைகள்
Cultural Studies
தமிழ்ப் பண்பாடு

894.811092 / TAY
© University of Jaffna