உவைஸ்

அல்ஹாஜ் மகுமூத் முகம்மது உவைஸ் அவர்களுக்கும் இலங்கைப் பல்கலைக்கழகப் பேராதெனிய வளாகம் கலாநிதிப்பட்டம் வழங்கியமை இட்டு அன்னாரைக் கௌரவிக்கு் முகமாக வெளியிடப்பட்ட பராட்டு மலர் / எழுதியவர் உவைஸ் - கொழும்பு சாஹிறாக் கல்லூரி 1976 - 95 ப.


தமிழ் இலக்கியம்-வாழ்க்கை வரலாறு
தமிழ்இலக்கியம் கட்டுரைகள்
வாழ்க்கை வரலாறு

894.811092 / UWA
© University of Jaffna