புன்னியாமீன், பீ.ஏம்.

கலாபூஷணம் பீ.ஏம். புன்னியாமீன்: ஒரு மனிதநேயரின் கதை - லண்டன் தேசம் வெளியீட்டகம் 2016 - xx, 151 ப.

9780993014345

894.811092 / PUN
© University of Jaffna