பொன்னம்பலவாணர், தி.

வாணர் படைப்புக்கள் / தி.பொன்னம்பலவாணர்;பதிப்பித்தவர நாகேந்திரம் நவராஜ்,தனிநாயகம் அமலதாஸ் - யாழ்ப்பாணம் பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம், கல்வி, பண்பாட்டலுவல்கள், விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சு, வடக்கு மாகாணம் 2021 - xxiv, 885 ப.

9786245911158


தமிழ் இலக்கியம்-வாழ்க்கை வரலாறு

894.811092 / PON
© University of Jaffna