துரையப்பாபிள்ளை

பாவலர் துரையப்பாபிள்ளை நூற்றாண்டு விழா மலர் - தெல்லிப்பழை மகாஜனக் கல்லூரி 1972 - xviii, 88 ப.- - நூற்றாண்டு விழாச் சபை வெளியீடு .


வாழ்க்கை வரலாறு-துரையப்பாபிள்ளை

894.811092 / TUR
© University of Jaffna